nl NL  frFR   RSS RSS

Sezoens Rally, Bocholt (B)

21-22 mei 2010

KP 1-5-9 Goolder
KP 2-6-10 Veldhoven
KP 3-7-11 Beek-Bree
KP 4-8-12 Vogelsdonk

Klik voor foto’s en films per proef en/of bocht op de bochtnummers in de tabel onder de kaart. Klik voor fotoverzamelingen en films van de gehele rally hier.

KP 1-5-9 Goolder

Klik op
foto’s en films
per bocht
Algemeen Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 Finish

KP 2-6-10 Veldhoven

Klik op
foto’s en films
per bocht
Algemeen Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Finish

KP 3-7-11 Beek-Bree

Klik op
foto’s en films
per bocht
Algemeen Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Finish

KP 4-8-12 Vogelsdonk

Klik op
foto’s en films
per bocht
Algemeen Start 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
16 Finish