nl NL  frFR   RSS RSS

Algemene Voorwaarden Rallykaart

1.BEGRIPSBEPALING

In deze algemene voorwaarden voor gebruikers van de internettoepassing Rallykaart wordt verstaan onder:
1.1.Aanbieder: Rallykaart, gevestigd te Terschuur, exploitant van de dienst Rallykaart.
1.2.Rallykaart: dienst voor het publiceren, kopen en verkopen van foto’s voor particulieren en bedrijven. Inclusief de website www.Rallykaart.nl en alle daaraan gerelateerde technische middelen om de taken van Rallykaart te kunnen vervullen.
1.3.Deelnemer: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die via Rallykaart foto’s ter verkoop aanbiedt.
1.4.Professionele fotograaf: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die zich als professionel fotograaf heeft aangemeld en die via Rallykaart foto’s aanbiedt.
1.5.Amateur fotograaf: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die zich niet als professionel fotograaf heeft aangemeld en die via Rallykaart foto’s aanbiedt.
1.6.Klant: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die via Rallykaart bestellingen plaatst bij Aanbieder.
1.7.Gebruiker: Deelnemer, Klant of anderen die gebruikmaken van Rallykaart.
1.8.Leverancier: degene, natuurlijk of rechtspersoon, die aan of namens Aanbieder goederen of diensten levert.
1.9.Abonnement: de afspraken, vastgelegd in een formulier of op een andere wijze, op grond waarvan Aanbieder aan Deelnemer de dienst Rallykaart ter beschikking stelt, en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
1.10.Toegangscode: unieke benaming en password die Aanbieder ter beschikking stelt aan Deelnemer of Klant teneinde toegang te verkrijgen tot Rallykaart.
1.11.Ongeoorloofd gebruik van Rallykaart: hieronder wordt onder meer verstaan het door middel van Rallykaart verspreiden van informatie die in strijd is met de wet, het hinderen van overige Deelnemers, Klanten of internetgebruikers, het toebrengen van schade aan het systeem of naar objectieve maatstaven in strijd met de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

2.MET BETREKKING HET GEBRUIK VAN RALLYKAART

2.1.Algemene bepalingen

2.1.1.Deze overeenkomst laat u toe om Rallykaart te gebruiken voor commercieel gebruik.
2.1.2.Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden of eventuele tekortkomingen in Rallykaart. Eventuele tekortkomingen of onjuist vermelde gegevens of technische tekortkomingen geven nooit recht op een financiële compensatie. Aanbieder is ook niet verantwoordelijk t.a.v. Gebruiker voor mogelijk geleden schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door nalatigheid of andere, in het uitvoeren van Rallykaart. Verder kan Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of niet-functioneren van websites of andere toepassingen die verbonden zijn met Rallykaart. Aanbieder behoudt zich het recht om op elk moment Rallykaart te verbeteren en/of te wijzigen.

2.2.Toegang tot Rallykaart door Gebruikers

2.2.1.Dit artikel is van toepassing indien Gebruiker van Aanbieder een Toegangscode ontvangt.
2.2.2.Aanbieder zendt Gebruiker de Toegangscode via e-mail naar het daarvoor geregistreerde e-mailadres. Aanbieder sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Toegangscode. Met name is Aanbieder niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode.
2.2.3.Gebruiker dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. Hij/zij dient verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toepassingscode direct te melden aan de Aanbieder. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, welke voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode van Rallykaart wordt gemaakt.
2.2.4.Indien Gebruiker zijn Toegangscode wil wijzigen, kan hij/zij hiertoe gebruik maken van de beheermodule van Rallykaart of schriftelijk een verzoek indienen bij Aanbieder.
2.2.5.Aanbieder behoudt zich het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in Rallykaart of in de Toegangscode door te voeren, indien het functioneren van Rallykaart dit vereist. Aanbieder zal, indien mogelijk, Gebruiker hierover tijdig informeren, indien deze wijzigingen de bereikbaarheid van Rallykaart nadelig beïnvloeden.
2.2.6.Aanbieder zal zich inspannen om de toegang tot Rallykaart of tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Aanbieder sluit elke aansprakelijkheid voor schade uit, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van beveiliging van gegevens.

2.3.Verplichtingen en aansprakelijkheid van Gebruikers

2.3.1.Bij acceptatie van de Algemene Voorwaarden erkent Gebruiker dat Aanbieder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor openbaar gemaakt materiaal van Gebruikers en dat Aanbieder niet het materiaal controleert dat door Gebruikers via Rallykaart wordt geopenbaard.
2.3.2.Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Rallykaart als bedoeld in artikel 1.9 van deze algemene voorwaarden.
2.3.3.Aanbieder behoudt zich het recht voor Gebruiker die zich aan hetgeen is omschreven in het voorgaande lid schuldig maakt met onmiddellijke ingang de toegang tot Rallykaart te ontzeggen. Tevens behoudt Aanbieder zich het recht voor Gebruiker aansprakelijk te stellen voor schade die Aanbieder als gevolg van dergelijke activiteiten van Gebruiker mocht lijden.
2.3.4.Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Aanbieder mocht lijden ten gevolge van aan Gebruiker toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze voorwaarden.
2.3.5.Gebruiker vrijwaart Aanbieder voor aanspraken en aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik door of vanwege Gebruiker van Rallykaart.

2.4.Verplichtingen en aansprakelijkheid van Aanbieder

2.4.1.Onder Aanbieder zijn in dit artikel mede begrepen de bij Aanbieder werkzame werknemers alsmede eventueel bij de uitvoering van deze overeenkomst ingeschakelde derden.
2.4.2.Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan Rallykaart door of vanwege Aanbieder dan wel Internet, zal Aanbieder zich inspannen Rallykaart beschikbaar aan te bieden.
2.4.3.Aanbieder is niet aansprakelijk voor uitval, onbereikbaarheid of niet beschikbaar zijn van Rallykaart als gevolg van redelijkerwijs voor Aanbieder niet voorzienbare omstandigheden, zoals onder meer overheidsmaatregelen, staking, in gebreke blijven van toeleveranciers van Rallykaart, storingen in het Internet, storingen van Rallykaart, de telecommunicatie infrastructuur van enig operator, verdwijnen van computerbestanden, storingen met andere aangesloten netwerken, overbelasting van de infrastructuur, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Aanbieder liggen.
2.4.4.Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Rallykaart ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van Rallykaart door of vanwege Aanbieder, tenzij er sprake is van grove schuld aan de zijde van Aanbieder bij de uitoefening van het onderhoud, waardoor Rallykaart onredelijk lang onbereikbaar is.
2.4.5.Aanbieder is niet aansprakelijk voor de schade die Gebruiker mocht lijden ten gevolge van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig functioneren van Rallykaart, tenzij zulks te wijten is aan grove nalatigheid van Aanbieder.
2.4.6.Aanbieder is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor schade op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of daarmede gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de Aanbieder. Gebruiker vrijwaart de Aanbieder tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met het gebruik van Rallykaart.
2.4.7.Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen welke kunnen ontstaan door het opvragen van afbeeldingen en/of teksten die via Rallykaart worden geopenbaard.
2.4.8.Indien aansprakelijkheid van de zijde van Aanbieder rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.

3.MET BETREKKING TOT DEELNEMERS

3.1.Registratie

3.1.1.Het exploiteren van afbeeldingen via Rallykaart kan alleen worden gedaan nadat Deelnemer zich heeft geregistreerd bij Aanbieder.
3.1.2.Deelnemer ontvangt de Toegangscode en overige informatie over het gebruik van Rallykaart via een e-mail om te controleren of het opgegeven e-mailadres door Deelnemer wordt beheerd.
3.1.3.Wijzigingen in de gegevens van Deelnemer dient Deelnemer direct te melden aan Aanbieder. Als Deelnemer dit niet doet, is Deelnemer aansprakelijk voor eventuele schade die hij/zij zelf of Aanbieder als gevolg daarvan lijdt.
3.1.4.Het Abonnement gaat in op het moment dat de Toegangscode beschikbaar is voor Deelnemer en deze actief is.
3.1.5.Het Abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.1.6.Het abonnement kan schriftelijk of via e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.1.7.Aanbieder behoudt zich het recht voor het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de Toegangscode van Deelnemer, al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien Deelnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens Aanbieder niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden en dit beëindiging, dan wel blokkering rechtvaardigt. Deelnemer aanvaardt dat hij geen aanspraak kan maken op vergoeding ten gevolge van de blokkering.
3.1.8.Deelnemer en Aanbieder hebben het recht het Abonnement zonder schriftelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
3.1.9.De door Aanbieder gehanteerde abonnementstarieven, prijzen en commissies zijn gebaseerd op de tarieven die gelden op het ogenblik van de aanbieding en gelden voor het kalenderjaar waarin deze aan Deelnemer worden gefactureerd.
3.1.10.Aanbieder behoudt zich het recht voor de tarieven, prijzen en commissies te wijzigen. Aanbieder zal Deelnemer tijdig op de hoogte stellen van gewijzigde prijzen en commissies. Indien Deelnemer zich niet kan verenigen met een door Aanbieder doorgevoerde prijswijziging is Deelnemer gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Aanbieder te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Aanbieder deze verklaring niet binnen veertien werkdagen na ontvangst door Deelnemer van de kennisgeving inzake de prijswijziging heeft ontvangen, wordt Deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de wijziging.

3.2.Gebruik van Rallykaart

3.2.1.Aanbieder stelt Deelnemer schijfruimte op haar server beschikbaar. Onder andere ten behoeve van het opslaan van digitale fotobestanden en bijbehorende gegevens en overige Rallykaart diensten.
3.2.2.Aanbieder behoudt zich het recht voor om de toegang tot fotobestanden en overige gegevens van Deelnemer al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien (het bezoek aan) de fotobestanden/homepage/website een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Aanbieder beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Deelnemer de toegang tot de fotobestanden/homepage/website van Deelnemer blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
3.2.3.Het is Deelnemer niet toegestaan afbeeldingen, teksten en andere uitingen waarop (intellectuele) eigendomsrechten van derden rusten te publiceren. Deelnemer vrijwaart Aanbieder ter zake van iedere aanspraak hieromtrent.
3.2.4.Het is Deelnemer niet toegestaan Rallykaart te gebruiken voor het adverteren van diensten of producten of welke vorm van commerciële doelen dan ook, anders dan de exploitatie van afbeeldingen via Rallykaart.
3.2.5.Het is Deelnemer niet toegestaan zijn abonnement en/of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins in gebruik te geven of over te dragen, tenzij Aanbieder hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

3.3.Aansprakelijkheid van de Deelnemer

3.3.1.Deelnemer is te allen tijde en geheel verantwoordelijk voor de inhoud van afbeeldingen, teksten of welke (geestes)uitingen dan ook die Deelnemer via Rallykaart openbaart.
3.3.2.Aanbieder behoudt uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende uitingen te verwijderen van Rallykaart en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende (overheids)instanties. Bij herhaalde overtreding behoudt Aanbieder het recht voor Deelnemer toegang tot Rallykaart te ontzeggen.

3.4.Intellectuele eigendom

3.4.1.Deelnemer behoudt zich ten aanzien van de door hem/haar gemaakte afbeeldingen, ontwikkelde productiemethoden of andere geestesproducten uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van het intellectuele eigendom, zoals auteursrechten voor, tenzij anders is overeengekomen.
3.4.2.Aanbieder is gerechtigd de door Deelnemer aangeboden afbeeldingen commercieel te exploiteren, onder de voorwaarden zoals die door Deelnemer zijn aangegeven.
3.4.3.Alle door Deelnemer verstrekte kopieën van digitale bestanden zijn eigendom van Aanbieder. Kopieën ervan kunnen op verzoek worden opgevraagd bij Aanbieder. De bestanden mogen zonder verdere toestemming van Deelnemer worden gekopieerd of verwijderd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, door Aanbieder worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de diensten.
3.4.4.Deelnemer garandeert Aanbieder te allen tijde dat het gebruik van de door Deelnemer aangeboden afbeeldingen, gegevens of anderszins, Aanbieder niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
3.4.5.Deelnemer vrijwaart Aanbieder volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Aanbieder geldends zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in het vorige punt genoemde garantie.
3.4.6.Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden afbeeldingen en andere geestesproducten van derden te openbaren of te exploiteren met behulp van Rallykaart.

3.5.Kosten en betaling

Toelichting
Het standaard account/abonnement van Rallykaart is kosteloos. Er wordt enkel 20% commissie ingehouden op de verdiensten.
In verband met aanvullende diensten of maatwerk kunnen er in de toekomst betaalde abonnementen en diensten worden gevoerd. De kosten zullen uiteraard vooraf bij de betreffende diensten aangegeven worden!
3.5.1.De vaste abonnementskosten zijn per jaar verschuldigd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
3.5.2.Aanbieder stuurt Deelnemer eenmaal per jaar een rekening voor de kosten die samenhangen met het Abonnement en het gebruik van Rallykaart.
3.5.3.Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.5.4.Indien Deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn. Deelnemer is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en volledige betaling niet heeft plaatsgevonden.
3.5.5.Indien Deelnemer alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de toegang van Deelnemer tot Rallykaart worden ontzegd. Tevens kan de betreffende vordering door Aanbieder uit handen worden gegeven, in welk geval Deelnemer naast het alsdan verschuldigde tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van €150, en van eventuele gerechtelijke kosten.
3.5.6.Indien Deelnemer ingevolge de voorgaande leden in verzuim is worden alle bedragen die Deelnemer aan Aanbieder verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst in hun geheel opeisbaar.

3.6.Baten en uitbetaling

3.6.1.De professionele fotograaf bepaalt zelf de verkoopprijs van producten die door of via Rallykaart geleverd worden. Rallykaart houdt hierop een vergoeding in, deze is gespecificeerd in het beheerscherm.
3.6.2.Voor de amateurfotograaf is de verkoopprijs bepaalt van producten die door of via Rallykaart geleverd worden. Rallykaart houdt hierop een vergoeding in, deze is gespecificeerd in het beheerscherm.
3.6.3.Deelnemer kan ten alle tijden het aantal verkochte producten en het bedrag dat hem tegoed is inzien.
3.6.4.Verrekening van het tegoed gebeurt op verzoek van Deelnemer. Tegoeden hoger dan 100 Euro worden direct uitgekeerd. Tegoeden lager dan 100 Euro kunnen maximaal een keer per maand verrekend worden.
3.6.5.Aanbieder is gerechtigd om het te openstaande tegoed te verrekenen met eventueel verschuldigde kosten.

4.MET BETREKKING TOT KLANTEN

4.1.Registratie

4.1.1.Rallykaart kan zonder registratie worden gebruikt.
4.1.2.Tenzij nadrukkelijk aangegeven door Klant worden de op het bestelformulier vermelde adres- en contactgegevens enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de betreffende order.

4.2.Aanbiedingen en prijzen

4.2.1.De door Rallykaart gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op de datum der aanbieding voor Rallykaart geldende kostenbepalende factoren.
4.2.2.Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Aanbieder gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.
4.2.3.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
a. bij diensten gebaseerd op uurtarief,
b. bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn,
c. inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd,
d. inclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer,
e. exclusief eventuele verzekeringen.

4.3.Betalingsvoorwaarden

4.3.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto te gebeuren.
4.3.2.Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden is wordt de opdracht niet in behandeling genomen.
4.3.3.Aanbieder is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van Deelnemer alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door Deelnemer verschuldigd voor elk geval waarin Aanbieder zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.
4.4.Leveringen
4.4.1.Aanbieder behoudt het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of à contant te leveren of vooruitbetaling van Klant te verlangen.
4.4.2.Aanbieder is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

4.5.Levertijd

4.5.1.Door Aanbieder opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.
4.5.2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5.3.De levertijd gaat in op de datum waarop de betaling door Aanbieder wordt ontvangen. Voor orders met een factuurbedrag van meer dan tweehonderd Euro, gaat de levertijd in op de datum waarop tenminste 40% van het factuurbedrag door Aanbieder wordt ontvangen.

4.6.Transport en risico

4.6.1.Ongeacht de overeengekomen wijze van levering, zijn alle te leveren goederen voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat goederen het magazijn verlaten, ongeacht of het product nog moet worden (af)gemonteerd. Een en ander geldt ook wanneer voor de zending door vervoerders de verklaring op de vrachtbrief wordt verlangd, dat alle schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender is.
4.6.2.De wijze van verpakking, transport, verzending enz. van goederen zal, indien Aanbieder hieromtrent geen nadere schriftelijke aanwijzingen van Klant ontvangt, door Aanbieder geheel naar eigen inzicht en met de van Aanbieder redelijkerwijs te verwachten zorgvuldigheid worden bepaald. Eventuele specifieke wensen van Klant met betrekking tot de wijze van verpakking, transport en verzending, komen voor rekening van Klant.
4.6.3.Het transport van goederen vindt in beginsel onverzekerd plaats, zodat – zoals vermeld in artikel 4.2.3 sub e van deze voorwaarden – genoemde prijzen exclusief de kosten voor de verzekering van het transport zijn.
4.6.4.Goederen die bij aflevering beschadigd zijn worden door Aanbieder vervangen indien Klant hiervan melding doet bij Aanbieder binnen 24 uur na het moment van aflevering en de goederen per ommegaande retour zendt.

4.7.Annulering

Indien Klant een order wenst te annuleren zullen, indien nog geen betaling met betrekking tot deze order is verricht, geen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Indien Klant een order wenst te annuleren nadat een betaling is verricht, zal, indien Aanbieder met deze ontbinding instemt, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van Aanbieder op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

4.8.Auteursrechten

Deelnemer behoudt ten aanzien van de door hem gemaakte foto’s en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten voor, tenzij anders is overeengekomen.

5.RECLAMES

5.1.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Aanbieder dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen zal worden uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2.Geringe maatverschillen, onderschikte aanpassingen in de uitvoering of wijzigingen van gebruikte materialen blijven voorbehouden.
5.3.Eventuele reclames worden door Aanbieder in behandeling genomen indien zij Aanbieder rechtstreeks binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk of per e-mail hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht.
5.4.Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.
5.5.Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
5.6.Indien de reclame door Aanbieder gegrond wordt bevonden, is Aanbieder uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
5.7.In geval van de in het vorige punt genoemde situatie wordt de betalingsverplichting van de Klant opgeschort tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
5.8.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door Aanbieder te bepalen voorwaarden.

6.OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Aanbieder niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.PRIVACY VERKLARING

7.1.Persoonsgegevens van Gebruikers worden vastgelegd ten behoeven van hetgeen noodzakelijk is voor het functioneren van Rallykaart.
7.2.Geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van Gebruiker in te zien door anderen dan Aanbieder en zullen niet zonder toestemming van Gebruiker ter beschikking gesteld worden van derden tenzij Aanbieder hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is om de rechten van Gebruikers of Aanbieder te beschermen.
7.3.De door Gebruiker opgegeven informatie zal niet gebruikt worden voor commerciële boodschappen door derden zoals reclamemakers, partners, sponsors en andere partijen.
7.4.Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door Aanbieder van gegevens kan Gebruiker zich wenden tot Aanbieder (info@Rallykaart.nl).
7.5.Aanbieder herinnert Deelnemer er aan dat Rallykaart openbaar toegankelijke is via internet en dat informatie die Deelnemer daar publiceert toegankelijk is voor Gebruikers uit de hele wereld.
7.6.Het is te allen tijde mogelijk na verzoek daartoe aan Aanbieder, alle gegevens van betreffende Gebruiker kosteloos te doen verwijderen van Rallykaart – behoudens in geval noodzakelijkerwijs een backup dient te worden toegepast waar gegevens van Gebruiker op mochten zijn opgeslagen.

8.GESCHILLEN

8.1.Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
8.2.Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die naar aanleiding of in verband met deze voorwaarden tussen Aanbieder en Gebruiker kunnen ontstaan, tenzij partijen anders overeengekomen. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement, waarin de Aanbieder is gevestigd.

9.SLOTBEPALINGEN

9.1.Aanbieder behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Aanbieder Gebruiker ten minste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen.
9.2.Indien Deelnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden het Abonnement opzeggen.
9.3.Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst niet aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
9.4.Wanneer Aanbieder of Rallykaart worden overgenomen, Aanbieder fuseert of Aanbieder zich op andere wijze ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen Gebruiker en Aanbieder bestaan over op deze andere rechtspersoon.
Aldus door Aanbieder vastgesteld op 2 maart 2010.